Regulamin
I Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług oferowanych na stronie Laktaceuta.pl - Strefa Pacjenta (dostępnej pod adresem https://laktaceuta.pl/konsultacje), zwanej dalej Systemem.
 2. Usługodawcą jest Laktaceuta Karolina Morze z siedzibą przy ul. Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań, posiadająca NIP 5992983243.
 3. Usługobiorcą (zwanym dalej Pacjentem) jest użytkownik, który zarejestrował swoje konto w Systemie.
 4. Pacjent jest identyfikowany w Systemie za pomocą podanego przez siebie adresu poczty elektronicznej (email). Pacjent może, ale nie musi, podać dodatkowe dane identyfikujące, takie jak imię i/lub nazwisko oraz wykonywany zawód.
 5. Usługodawca oferuje usługę konsultacji farmaceutycznej (zwanej dalej Konsultacją) oraz inne usługi farmaceutyczne (przeprowadzone przez magistra farmacji) w zakresie bezpieczeństwie stosowania leków w okresie karmienia piersią. Szczegółowy zakres usług jest określony w rozdziale II.
 6. W ramach zarejestrowanego w Systemie konta, Pacjent może wielokrotnie zapisać się na Konsultacje, każda nowa Konsultacja jest oddzielną usługą.
II Zakres usług
 1. Konsultacja to usługa, która polega na udzieleniu przez farmaceutę informacji na temat bezpieczeństwa stosowania jednego lub wielu leków, interakcji między nimi, działaniami niepożądanymi oraz zasadami prawidłowego ich stosowania w okresie laktacji, po zebraniu wywiadu i uzyskaniu niezbędnych informacji o stanie zdrowia pacjentki oraz jej dziecka.
 2. W obrębie konsultacji farmaceutycznej mogą być realizowane także inne usługi farmaceutyczne (opisane w Ustawie o Zawodzie Farmaceuty z 10 grudnia 2020 r., Art. 4.):
  a) Przeprowadzenie wywiadu farmaceutycznego,
  b) Udzielenie porady farmaceutycznej w celu zapewnienia prawidłowego stosowania produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
  c) Wykonywanie przeglądów lekowych wraz z oceną farmakoterapii z uwzględnieniem problemów lekowych pacjenta - w celu wykrywania i rozwiązywania problemów lekowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa w procesie farmakoterapii,
  d) Opracowywanie indywidualnego planu opieki, z uwzględnieniem problemów lekowych pacjenta - w celu określenia celów terapeutycznych możliwych do osiągnięcia przez pacjenta stosującego farmakoterapię oraz wskazania sposobów rozwiązywania wykrytych problemów lekowych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia oraz profilaktyki zdrowotnej,
  e) Zbieranie danych i rejestracja zgłoszenia działania niepożądanego właściwym organom
 3. Świadczone usługi stanowią dokumentowany proces, w którym farmaceuta współpracując z pacjentem czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii.
 4. Konsultacje udzielane są drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy Laktaceuta.pl/konsultacje. Dodatkowo Pacjent otrzymuje powiadomienia o statusie zgłoszonej przez siebie Konsultacji na zarejestrowany w Systemie adres email.
 5. Informacje udzielane przez farmaceutę są przygotowywane w oparciu o aktualny stan wiedzy medycznej, wiedzy o laktacji, wiedzy z zakresu farmakologii, farmakokinetyki leków oraz fizjologii człowieka, jednak w specyficznych przypadkach, ze względu na złożoność i specyfikę ludzkiego organizmu oraz indywidualne predyspozycje pacjenta, podczas stosowania leków, suplementów diety i środków dietetycznych specjalnego przeznaczenia żywieniowego mogą wystąpić nieopisane dotąd w literaturze działania niepożądane.
 6. Świadczone usługi nie zastępują konsultacji z lekarzem i właściwych badań diagnostycznych. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku.
III Przebieg konsultacji
 1. Zgłoszenie Konsultacji (skorzystanie z Usługi) wymaga zalogowania do Systemu na konto uprzednio zarejestrowane i zweryfikowane przez adres email.
 2. Po zalogowaniu do Systemu Pacjent może dodać nowe zgłoszenie oraz przeglądać historię wszystkich swoich Konsultacji. Lista wszystkich konsultacji jest widoczna w zakładce Moje Konsultacje.
 3. Podczas Konsultacji farmaceuta jak i Pacjent mogą dodawać komentarze w widoku Konsultacji. Informację o dodaniu komentarza Pacjent otrzymuje na adres email.
 4. Po dodaniu nowego zgłoszenia Pacjent otrzymuje informację o wycenie konsultacji. Po otrzymaniu wyceny Pacjent może zadecydować o akceptacji wyceny lub rezygnacji z usługi.
 5. Akceptacja wyceny oznacza zawarcie umowy na wykonanie usługi Konsultacji. Farmaceuta realizuje usługę (udziela odpowiedzi za pośrednictwem Systemu) w terminie maksymalnie 5 dni od daty akceptacji, o ile akceptacja nastąpiła w przeciągu 5 dni od otrzymania wyceny. W przypadku akceptacji późniejszej, niż 5 dni po otrzymaniu wyceny usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy lub wydłużenia terminu wykonania usługi.
 6. W przypadku rezygnacji z usługi Pacjent nie ponosi kosztów wynikających z podanej wyceny, a Konsultacja kończy się w statusie "Zrezygnowano".
 7. Akceptując wycenę Pacjent zobowiązuje się do uiszczenia opłaty w wysokości podanej w wycenie w terminie 7 dni od zakończenia konsultacji (otrzymaniu odpowiedzi od farmaceuty za pośrednictwem Systemu). O otrzymaniu odpowiedzi Pacjent jest poinformowany mailem, a treść odpowiedzi jest widoczna po zalogowaniu pacjenta do Systemu w widoku Konsultacji.
 8. Opłaty za konsultację dokonuje się za pośrednictwem linku do systemu szybkich płatności, który jest dostępny w widoku zakończonej Konsultacji. Podana kwota jest kwotą do zapłaty, usługa Konsultacji i inne świadczone przez Usługodawcę przez System usługi farmaceutyczne są zwolnione z podatku VAT na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług, Rozdział 2, Art. 43, pkt 19c. (Dz.U.2023.1570).
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszonej Konsultacji. Pacjent jest o tym poinformowany drogą mailową, a uzasadnienie odrzucenia dostępne jest w widoku Konsultacji. Umowa świadczenia usługi nie jest wówczas zawarta.
IV Wymagania techniczne
 1. Do skorzystania z Konsultacji wymagane jest urządzenie (komputer, telefon, tablet itp.) wyposażone w przeglądarkę internetową oraz dostęp do Internetu.
 2. Do rejestracji w Systemie niezbędne jest posiadanie adresu poczty elektronicznej, który jest weryfikowany podczas procesu rejestracji.
V Reklamacje
 1. W celu zgłoszenia reklamacji związanej z Usługą należy skontaktować się z Usługodawcą drogą mailową pod adresem kontakt@laktaceuta.pl lub pisemnie na adres Laktaceuta Karolina Morze, ul. Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać adres e-mail Użytkownika, jego imię, nazwisko i adres korespondencyjny oraz treść zgłoszenia z podaniem daty realizacji Usługi.
 3. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Użytkownikowi na adres korespondencyjny podany w zgłoszeniu reklamacji.
VI Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z artykułem 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, Użytkownik, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od zawarcia umowy bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2, art. 35 ustawy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji zanim usługa zostanie wykonana, w czasie nie dłuższym niż 14 dni od zaakceptowania kosztu konsultacji.
 3. Po zrealizowaniu usługi zgodnie z zaakceptowanym przez Użytkownika kosztem realizacji usługi, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
VII Prywatność i dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych jest Laktaceuta Karolina Morze z siedzibą przy ul. Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań. W każdej chwili Pacjent ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania sprzeciwu wobec ich przetwarzania. We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się na adres iod@laktaceuta.pl
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez pacjenta w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. W celu realizacji usługi pacjent podaje swój adres e-mail oraz może, ale nie musi, podać swoje imię i nazwisko. Dane są wykorzystywane w celu w celu realizacji usługi (udzielenia Konsultacji), kontaktu z pacjentem i przesłania materiałów edukacyjnych zgodnie z regulaminem.
 4. W celu realizacji płatności za pośrednictwem operatora szybkich płatności przekazujemy adres email Pacjenta spółce PayPro S.A. (Przelewy24.pl) w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych.
 5. Jeśli pacjent wyrazi zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, na jego adres e-mail będzie wysyłany newsletter. Pacjent w każdej chwili może się wypisać z newslettera pisząc na adres kontakt@laktaceuta.pl
 6. W specyficznych sytuacjach może być wymagane podanie informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta oraz wieku i stanu dziecka, którego dotyczy konsultacja. Te dane są poufne i wykorzystywane tylko w celu przeprowadzenia konsultacji, nie są ujawniane osobom trzecim.
 7. Dane powierzone przez Pacjenta są przechowywane w sposób zabezpieczony przed dostępem do nich przez osoby trzecie, w tym poprzez zabezpieczenia kryptograficzne transmitowanych danych. Pacjent jest zobowiązany do nie ujawniania ustalonego przez siebie hasła dostępowego do swojego konta w Systemie.