Menu Zamknij

Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia wstępne 

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym laktaceuta.pl/sklep jest prowadzony przez Karolinę Morze prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Laktaceuta Karolina Morze ul. Słowackiego 55/1 60-521 Poznań, NIP 5992983243.  

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.  

§ 2 Definicje 

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
Sprzedawca – Laktaceuta Karolina Morze ul. Słowackiego 55/1 60-521 Poznań, NIP 5992983243 
Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu. 
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym laktaceuta.pl/sklep 
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu. 
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 
Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. 
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 
Produkt fizyczny – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
Produkt elektroniczny – dostępne w sklepie treści cyfrowe, dla których przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą jest świadczenie usługi dostarczenia publikacji drogą elektroniczną.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też umowę o świadczenie usług dostarczenia treści cyfrowych (Produktów elektronicznych). 

§ 3 Kontakt ze Sklepem 

Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@laktaceuta.pl 
Numer telefonu Sprzedawcy: 782056850 


Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 
06 1140 2004 0000 3002 8109 1511 

Dane dla przelewów zagranicznych: 
IBAN:PL06 1140 2004 0000 3002 8109 1511 
BIC: BREXPLPWMBK 
mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ, 
Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2 
SORT CODE/numer rozliczeniowy – 11402004 

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. 

§ 4  Wymagania techniczne 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: 
– urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową 
– aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) 

§ 5 Informacje ogólne 

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.  

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.  

 Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie 

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.  

Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. 

Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. 

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3. 

§ 7 Zasady składania Zamówienia 

W celu złożenia Zamówienia należy: 
– wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”; 
– zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji; 
– wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu fizycznego, wybrać sposób dostarczenia Produktu (nie wymagane dla Produktów elektronicznych), wpisać NIP jeśli ma być wystawiona faktura VAT do tego zamówienia
– kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
– wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie. 

Kupującemu nie przysługuje prawo do kopiowania, udostępniania, rozpowszechniania produktów w postaci elektronicznej lub fizycznej. 

Kupującemu nie przysługuje prawo do odsprzedaży produktu, jego fragmentów osobom trzecim.   

§ 8 Produkty elektroniczne 

W przypadku Umowy Sprzedaży Produktów elektronicznych świadczona jest usługa dostarczania publikacji drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje dotyczące każdego produktu, jego formy oraz ceny znajdują się w opisie produktu na jego stronie. 

Realizacja zamówienia obejmującego produkty elektroniczne następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do produktu.   

Z chwilą dostarczenia wiadomości z instrukcją uzyskania dostępu do zakupionych produktów treści cyfrowe stanowiące zawartość wybranego produktu uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.   

Informacje o statusie płatności oraz link do pobrania produktu elektronicznego zostaną potwierdzone poprzez wiadomość email.

§ 9 Produkty fizyczne

Szczegółowe informacje dotyczące każdego produktu, jego formy oraz ceny znajdują się w opisie produktu na jego stronie. 

Realizacja zamówienia obejmującego Produkty fizyczne następuje wysyłkowo na podany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres.   

Informacje o statusie płatności zostaną potwierdzone poprzez wiadomość email.   

§ 10  Oferowane metody dostawy oraz płatności 

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu fizycznego: 
– przesyłka kurierska InPost 
– przesyłka do paczkomatu InPost 

Produkty elektroniczne dostarczane są za pomocą poczty email – klient po opłaceniu zamówienia otrzymuje mailowo instrukcję pobrania materiałów cyfrowych.  

Klient może skorzystać z następujących metod płatności: 
– płatność przelewem na konto Sprzedawcy 
– płatności elektroniczne 

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu. 

§ 11 Wykonanie umowy sprzedaży 

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym. 

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

Produkt fizyczny zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.  

W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. 

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że w opisie Produktu widnieje inna informacja. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.  

Dostarczenie Produktów elektronicznych jest bezpłatne. 

§ 12 Prawo odstąpienia od umowy 

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. 

Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktów elektronicznych (na dostarczanie treści cyfrowych), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Utrata prawa do odstąpienia od umowy następuje w momencie dostarczenia Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją dostępu do treści cyfrowych. 

§ 13 Reklamacje 

W celu zgłoszenia reklamacji związanej z usługą lub produktem należy skontaktować się ze Sprzedawcą drogą mailową pod adresem kontakt@laktaceuta.pl lub pisemnie na adres Laktaceuta Karolina Morze, ul. Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań. 

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać adres e-mail Użytkownika, jego imię, nazwisko i adres korespondencyjny oraz treść zgłoszenia z podaniem daty realizacji Usługi. 

Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania. 

Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Użytkownikowi na adres korespondencyjny podany w zgłoszeniu reklamacji. 

Jeśli w ramach procedury reklamacyjnej konieczne będzie odesłanie produktu, adres na który należy wysłać produkt zostanie podany w korespondecji z Klientem.  

§ 14 Dane osobowe w Sklepie internetowym 

Administratorem danych osobowych Klientów jest Laktaceuta Karolina Morze, ul. Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań, NIP 5992983243. 

Dane osobowe Klientów podane podczas zakupu Produktów elektronicznych i fizycznych (imię i nazwisko, nr telefonu, adres, adres email) traktowane są jako informacje poufne i służą do komunikacji pomiędzy Klientem a Sprzedającym w celu realizacji umowy.  

Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim, jeśli jest konieczne na potrzeby wykonania usługi, odbywa się na podstawie umów o powierzeniu danych osobowych zawartych przez Sprzedającego.  

W każdej chwili Klient ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania sprzeciwu wobec ich przetwarzania. We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się na adres iod@laktaceuta.pl   

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, jest warunkiem zawarcia umowy. Brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia zakup Produktów. 

§ 15  Postanowienia końcowe 

Wysłanie formularza zakupu Produktów jest równoznaczne ze zgodą na zapisy niniejszego Regulaminu. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego  

Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. 

W sprawach związanych ze Sklepem osobą do kontaktu jest Karolina Morze, sklep@laktaceuta.pl 

Regulamin obowiązuje od 4.05.2021