Menu Zamknij

Regulamin szkolenia w Krakowie

REGULAMIN SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW ZAWODÓW MEDYCZNYCH

„FARMAKOTERAPIA W OKRESIE LAKTACJI”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin dotyczy udziału w szkoleniu „Farmakoterapia w okresie laktacji” (określanym dalej jako Szkolenie), które odbędzie się w dniu 16 listopada 2019 roku w Krakowie, w godzinach 10:00-16:00 w Sali szkoleniowej hotelu PURO Kraków Old Town, ul. Ogrodowa 10, 31-155 Kraków

2. Organizatorem szkolenia jest Karolina Morze (BitAmp Michał Morze, Złotniki, ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy Las, NIP 5993006647)

3. Szkolenie jest przeznaczone dla specjalistów zawodów medycznych i studentów kierunków medycznych zainteresowanych tematem laktacji, stosowania leków w czasie karmienia piersią i opieki nad kobietą karmiącą piersią.

II SZKOLENIE

Szkolenie obejmuje następujące tematy:

 1. Znaczenie karmienia piersią dla zdrowia mamy i dziecka
 2. Fizjologia laktacji
 3. Leki i laktacja – wprowadzenie
 4. Źródła informacji o lekach w laktacji
 5. Losy leku w ustroju mamy i dziecka
 6. Ocena ryzyka terapii dla dziecka dziecka karmionego piersią
 7. Algorytm doboru terapii dla kobiety karmiącej piersią – zalecenia dla klinicystów
 8. Czynniki wpływające na efekt terapii – charakterystyka pacjenta
 9. Wywiad z pacjentem i najczęściej występujące problemy lekowe
 10. Analiza case study
 11. Ćwiczenia praktyczne

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały drukowane obejmujące literaturę oraz zakres materiałów prezentowanych w trakcie szkolenia, a także certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.

Szkolenie planowane jest na 6 godzin zegarowych (w tym dwie przerwy).

W trakcie szkolenia dostępne dla uczestników będą napoje oraz przekąski (kawa, herbata, woda, ciastka), w cenę szkolenia nie jest wliczony lunch.

III ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

1. Uczestnikiem może być osoba wykonująca zawód medyczny lub studiująca kierunek medyczny, która wyśle zgłoszenie na szkolenie w formularzu dostępnym pod adresem https://laktaceuta.pl/szkolenie_krakow

2. Po przesłaniu zgłoszenia w ciągu 3 dni roboczych Organizator prześle w wiadomości e-mail osobie zgłaszającej się na szkolenie informacje o płatności i przyjęciu na listę uczestników.

3. W ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o przyjęciu na listę uczestników, uczestnik zobowiązany jest uiścić opłatę za szkolenie, jednak nie później niż do dnia 1 listopada 2019 roku, chyba że zgłoszenie następuje po tym terminie, wtedy opłata powinna zostać uiszczona niezwłocznie po zgłoszeniu i potwierdzeniu go przez Organizatora.

4. Zgłoszenie na szkolenie możliwe jest do dnia 13 listopada 2019 roku do godziny 12:00 lub do wyczerpania wolnych miejsc.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator lub jeśli zgłoszony uczestnik nie jest specjalistą zawodu medycznego lub studentem kierunku medycznego.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia jeżeli łączna liczba uczestników nie osiągnie minimum 12 osób.

7. Uczestnikowi szkolenia nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie szkolenia, chyba że Organizator wyrazi uprzednią pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.

IV INFORMACJE O PŁATNOŚCI

1. Szkolenie jest odpłatne, cena wynosi 320 zł brutto za osobę jeśli Uczestnik uiści w terminie do 1 października 2019 r., 350 zł brutto jeśli uiści opłatę po 2 października 2019 i 400 zł brutto jeśli uiści opłatę po 1 listopada 2019r.

2. W cenie szkolenia zawarte są materiały drukowane dla uczestników, certyfikaty oraz poczęstunek: ciepłe i zimne napoje oraz przekąski.

3. Organizator nie zapewnia dojazdu, obiadu ani zakwaterowania w ramach opłaty za szkolenie.

4. W celu otrzymania faktury VAT za szkolenie należy przekazać taką informację w formularzu w trakcie zgłoszenia.

5. Uczestnik lub podmiot zgłaszający uczestnika wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

V REZYGNACJA, ZMIANA TERMINU LUB UCZESTNIKA

1. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez uczestników kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez uczestnika.

2. Uczestnik szkolenia, który z przyczyn losowych musi zrezygnować z udziału w szkoleniu może wskazać innego uczestnika szkolenia, jednak nie później niż do dnia 13 listopada 2019 do godziny 12:00. W celu dokonania zamiany należy skontaktować się z organizatorem.

3. Rezygnacja ze szkolenia jest możliwa najpóźniej do dnia 1 listopada 2019 roku, uczestnik może otrzymać wtedy zwrot wpłaconych środków. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z brakiem możliwości zwrotu wpłaty za szkolenie.

VI DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest BitAmp Michał Morze, Złotniki, ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy Las.

2. Dane osobowe Uczestników podane podczas zgłoszenia na szkolenie (imię i nazwisko, numer telefonu uczestnika, adres, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą do komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem w celu realizacji Szkolenia.

3. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim, jeśli jest konieczne na potrzeby wykonania usługi, odbywa się na podstawie umów o powierzeniu danych osobowych zawartych przez Organizatora.

4. W każdej chwili Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania sprzeciwu wobec ich przetwarzania. We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się na adres iod@bitamp.pl

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, jest warunkiem zawarcia umowy. Brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia udział w szkoleniu.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie na szkolenie i udział w szkoleniu są równoznaczne ze zgodą na zapisy niniejszego Regulaminu

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

3. W sprawach związanych ze szkoleniem osobą do kontaktu jest Karolina Morze, szkolenia@laktaceuta.pl, telefon 782 056 850